Prezydium

1 października 2017

W Przedszkolu nr 413 działa Rada Rodziców

  1. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.

  2. Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie nauczania, wychowania i opieki.

 Prezydium Rady Rodziców w roku 2019/2020

  • Przewodniczący: Patrycja Wojciechowska
  • Wiceprzewodniczący: Barbara Klucznik
  • Skarbnik: Paweł Mindak
  • Sekretarz: Sylwia Tomczuk

   Komisja skrutacyjna

  • Joanna Kolmaga
  • Agnieszka Stępniak